Missie en visie op identiteit

Visie op identiteit

Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar.

Vier relaties zijn van groot belang:

  1. de relatie tot God
  2. de relatie tot de medemens
  3. de relatie tot de natuur (schepping)
  4. de relatie tot zichzelf

 

  1. Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht om het kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.
  2. We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met alle medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.
  3. Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping. We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan.
  4. We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten.

 

Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, maar dit mag nooit ten koste gaan van anderen. In al deze relaties staat het kind dus centraal en wordt tegemoet gekomen aan de behoefte: om beschouwd te worden als individu, aan contact met anderen: kennis, gevoelens en handelingen delen, aan zelfbehoud en zelfontplooiing, aan de prikkel van gezonde wedijver. Zo willen we kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij.