Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passsend Onderwijs van kracht gegaan. Daarin staat dat alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven aan alle kinderen.
De Petraschool kan dat niet alleen. Daarom zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:

  • terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
  • terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
  • alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.

Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen.

Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs.

Zorgplicht

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’.

Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Als je het niet eens bent met het aanbod van de Petraschool, dan kunt je dit aankaarten bij de directie of bestuur van CNS. Je kunt ook contact opnemen met het  samenwerkingsverband Zeeluwe of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie.

Schoolondersteuningsprofiel

De Petraschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

Daarin staat hoe wij kinderen begeleiden en welke extra ondersteuning we kunnen bieden.
We werken daarin handelingsgericht (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.

  • kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
  • blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd,
  • is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.

Arrangementen

Elk kind heeft een andere aanpak nodig. We proberen ons handelen als leerkrachten hierop af te stemmen. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. We vinden het belangrijk dat  alle direct betrokkenen samenwerken in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband Zeeluwe en de Petraschool vinden het belangrijk dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de kinderen. Bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. Ook  kan het zijn dat er ook op thuis zorgen zijn. Een open vertrouwensrelatie tussen school en ouders helpt mee om maatwerk te beiden.

Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan).
Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

Het samenwerkingsverband Zeeluwe geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.

Ondersteuningsmiddelen

De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband Zeeluwe ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben.
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding.

Informatie en ondersteuning van ouders

Meer informatie vindt je op de website van Zeeluwe