MR/OR

Medezeggenschap

In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van de leerlingen die op school zitten. Bij de Vereniging CNS Nunspeet is de medezeggenschap geregeld bij:

  • De Medezeggenschapsraad (MR)
  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zowel de GMR als de MR bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. In de reglementen staan de bevoegdheden (instemming- en adviesbevoegdheden) beschreven.

Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een MR actief. De MR bestaat uit 6 leden afkomstig uit het personeel (3) en de ouders (3). De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden hun vertegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school vaardigt een personeelslid en een ouder af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken die alle scholen of het personeel aangaan. Als u vragen heeft over MR en / of GMR of u wilt inzage in de reglementen van de MR en GMR, dan kunt u daarvoor bij de directie of de MR-leden terecht.

Ouderraad
We zijn blij met een actieve ouderraad die ons helpt bij het opzetten en uitwerken van allerlei activiteiten, zoals ouderavond, schoolreisjes, sportactiviteiten, koningsdag, vieringen, schoonmaak, klusjes en de organisatie van het overblijven. De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. Het bank- nummer van de Ouderraad van de Petraschool is NL72 RABO 0347 5179 43 van de Rabobank.