MR/OR

Medezeggenschap

De medezeggenschap raad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. Deze raad bestaat uit zes personen; drie ouders en drie teamleden.

Voor contact met de MR kun je gebruik maken van dit mailadres

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school vaardigt een personeelslid en een ouder af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken die alle scholen of het personeel aangaan. Als je vragen hebt over MR en / of GMR of je wilt inzage in de reglementen van de MR en GMR, dan kun je daarvoor bij de directie of de MR-leden terecht.

De Oudercommissie

We zijn blij met een actieve ouderraad die ons helpt bij het opzetten en uitwerken van allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, schoolreisje, vieringen en schoonmaak. Alles in samenwerking met het team van ‘De Petraschool’. We vergaderen gemiddeld 1x per 2 maanden. Veel handen maken licht werk dus nieuwe leden altijd welkom! Hierbij het mailadres.

Het bank- nummer van de Ouderraad van de Petraschool is NL72 RABO 0347 5179 43.