Onderwijskundige visie

Onderwijskundige visie van de Petraschool

Op de Petraschool bieden we de kinderen zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • relatie; de kinderen weten zich geaccepteerd en horen erbij,
  • autonomie; de kinderen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag kunnen sturen en
  • competentie; de kinderen hebben zoveel zelfvertrouwen dat zij weten dat ze hun werk aankunnen en het zich bewust zijn dat ze steeds meer aankunnen

Vanuit de aandacht voor de eigenheid van het kind, willen wij ons onderwijs afstemmen op de specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Dit betekent dat differentiatie, zorg op maat, zelfstandig werken binnen onze school een grote plaats innemen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de zelf- standigheid, eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van kinderen worden gestimuleerd.

Visie op pedagogisch klimaat

Wij werken een goed pedagogisch klimaat met een open relatie tussen de leerkracht en de leerling. De leerkracht richt zich in de relatie op de eigenheid van het kind. Hij wil zich inleven in het kind en geeft het kind het vertrouwen, zodat de kinderen een gevoel van welbevinden ervaren hun groep. Hierdoor krijgen de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen.

De leerkracht vormt samen met de leerlingen een groep. De leerkracht schept voorwaarden om een veilig klimaat te creëren waarbinnen de groepsprocessen tot stand komen. Wij vinden het belangrijk dat de leerkracht voldoende inlevingsvermogen heeft om de individuele personen binnen de groep te waarderen. Hij moet in staat zijn om de verschillen in karakter en persoonlijkheid tussen de kinderen te ontdekken en er mee om te gaan. Elk lid van de groep is verantwoordelijk voor het groepsproces. De leerkracht stuurt de processen binnen de groep aan. Een ander belangrijk aspect is dat er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het stimuleren tot wederzijds respect.